Đầu trang

Phiên bản mới - Đấu Trường Thời Tiết

Từ 18-06-15

Thông tin cơ bản

   • Cấp yêu cầu: 25
   • Nằm trong Vườn Nhà.
   • Nuôi và nấu Nhân Sâm để nhận phần thưởng.
   • Nhân Sâm có 5 mốc trưởng thành : Nhân Sâm Bi Kịch, Nhân Sâm Cô Độc, Nhân Sâm Thường, Nhân Sâm Hoàn Mỹ, Nhân Sâm Tuyệt Đỉnh.
Độ trưởng thànhPhần thưởng khi nấu Nhân Sâm
Nhân Sâm Bi Kịch Mũi Khoan Cấp 1 x2, Chiến Hồn Đơn x6, Thuốc Tăng Cấp Thú x1
Nhân Sâm Cô Độc Mũi Khoan Cấp 1 x2, Chiến Hồn Đơn x6, Thuốc Tăng Cấp Thú x3, Đá Linh Hồn x2, Linh Lộ Đơn x2
Nhân Sâm Thường Mũi Khoan Cấp 1 x3, Chiến Hồn Đơn x8, Thuốc Tăng Cấp Thú x5, Đá Linh Hồn x3, Linh Lộ Đơn x10
Nhân Sâm Hoàn Mỹ Mũi Khoan Cấp 1 x3, Chiến Hồn Đơn x8, Thuốc Tăng Cấp Thú x5, Đá Linh Hồn x3, Đá Vỡ x5, Tinh hoa vinh dự x2
Nhân Sâm Tuyệt Đỉnh Mũi Khoan Cấp 1 x3, Chiến Hồn Đơn x8, Thuốc Tăng Cấp Thú x10, Đá Linh Hồn x5, Đá tăng cấp x3, Tinh hoa vinh dự x2

   • Online tích lũy để nhận điểm Sinh Trưởng, online càng nhiều Nhân Sâm sẽ sinh trưởng càng nhanh, độ sinh trưởng có  3 mức độ : non kém, trưởng thành, chín muồi. Điểm Sinh Trưởng của Nhân Sâm để chơi các tính năng khác của Nhân Sâm. Khi Nhân Sâm đạt mức độ Chín Muồi, Nhân Sâm sẽ không còn bị trừ điểm thành tựu nữa.

  • Thành tựu: Để tăng độ trưởng thành của Nhân Sâm . Để có Thành tựu các Gunner có thể Bón Phân, Tưới Nước, hoặc tham gia Nhân Sâm Mạo Hiểm, Tri Thức đổi đời.
  • Tưới nước để tăng điểm thành tựu, 1 lần tưới nước nhận đc 16 điểm, mỗi lần tưới nước cách nhau 30 phút . Sau 30 phút không tưới sẽ trừ 5 điểm Thành Tựu.
  • Bón phân : Bón phân lần 1,2 tốn 50xu, lần 3,4 tốn 100xu, lần 5 tốn 150, lần 6 tốn 200xu, tăng dần lên thêm 50xu mỗi lần bón phân từ lần thứ 5, 1 lần bón phân đc 35 điểm, Max điểm thành tựu sẽ không bón phân được nữa.
  • Nhân sâm mạo hiểm: Độ sinh trường phải đạt từ trường thành trở lên(200 điểm sinh trưởng= online 3h), 1 ngày chỉ tham gia được 1 lần. Bay càng cao thì điểm càng nhiều, tối đa là 10.000m và nhận được 100 điểm Thành Tựu.
  • Chữa bệnh: nếu Nhân Sâm bệnh phải chữa bệnh, không chữa bệnh sẽ trừ điểm thành tựu của Nhân Sâm, trong thời gian Nhân Sâm bệnh, nếu ko chữa bệnh sẽ bị trừ 50 điểm thành tựu. Các bạn có thể chữa bệnh cho Nhân Sâm bằng cách chọn Chữa Bệnh và vào đánh Boss.

Nhân Sâm bị bệnh

Đánh Boss Mầm Bệnh để chữa bệnh cho Nhân Sâm

  • Tri thức đổi đời : cách chơi như câu đố nguyên tiêu,có tính năng nhân đôi điểm và tính năng nhất kích. Dùng nhất kích và nhân đôi thành tựu tốn 30xu. Tri Thức Đổi Đời chỉ hoạt động khi Nhân Sâm vẫn còn trong giai đoạn Non Kém.

  • Nấu nhân sâm sẽ nhận đươc phần thưởng tương ứng với độ trường thành của nhân sâm. Khi Nhân Sâm chưa đạt 200 điểm thành tựu, nấu Nhân Sâm sẽ không nhận được phần thưởng.

  • Có thể qua nhà hàng xóm để Khích Lệ ( +4 điểm thành tựu cho hàng xóm đó) hoặc Dìm Hàng ( trừ 2 điểm thành tựu của hàng xóm đó).


Mọi hoạt động nuôi nhân sâm phải làm thật nhanh trong 8h, sau 8h nhân sâm chín muồi các bạn sẽ không nuôi được nữa.

Hướng dẫn tính năng

  • Nuôi Nhân Sâm bằng cách vào Vườn Nhà.

   • Nhấp vào Nhân Sâm để nuôi.