Đầu trang

Phiên bản mới - Đấu Trường Mùa Hè

Từ 11-07-18

[GUNNY.360GAME.VN]

-=- TĂNG BẬC PHỤ KIỆN THÚ CƯỠI -=-

i. Điều kiện:

 • Nhân vật Lv 20 trở lên mở tính năng Tăng Bậc Phụ Kiện Thú Cưỡi.
 • Phụ Kiện đã kích hoạt mới mở chức năng Tăng Bậc Phụ Kiện Thú Cưỡi.
 • Thẻ Phụ Kiện hết thời gian hiệu lực sẽ bị mất thuộc tính của thẻ. Bao gồm thuộc tính gốc và thuộc tính tăng bậc.
 • Cách vào giao diện Tăng Bậc Phụ Kiện Thú Cưỡi: Thú Cưỡi (M) > Biến hình thú >  Tăng Bậc

II. Hướng dẫn:

 • Tất cả phụ kiện điều được Tăng Bậc.
 • Mỗi thẻ phụ kiện có các phẩm chất: Trắng < Lục < Lam < Tím < Cam < Đỏ
 • Thẻ phụ kiện có thể tăng tối đa đến Lv 50.
 • Khi Tăng Bậc cần nguyên liệu:

  • Ngọc Tăng Bậc Phụ Kiện Thú Lv1. Dùng tăng Phụ Kiện Thú Cưỡi từ Lv1 – Lv 19.

  • Ngọc Tăng Bậc Phụ Kiện Thú Lv2. Dùng tăng Phụ Kiện Thú Cưỡi từ Lv20 – Lv39.

  • Ngọc Tăng Bậc Phụ Kiện Thú Lv3. Dùng tăng Phụ Kiện Thú Cưỡi từ Lv40 – Lv50.
 • Nguyên liệu nhận được thông qua sự kiện game.
 • Cách tăng bậc:
  • Sau khi kích hoạt Phụ Kiện thành công sẽ xuất hiện nút [Tăng Bậc].
- Sẽ xuất hiện giao diện Tăng Bậc Phụ Kiện
- Trước khi Tăng Bậc
- Phụ Kiện Thú Cưỡi tăng bậc tối đa.