Đầu trang

Phiên bản mới - Đại Chiến 7 Thành Phố

Từ 13-07-16

[GUNNY.360GAME.VN]

-= THÀNH PHỐ ĐẠI CHIẾN =-

Phần thưởng

Hộp QuàPhần thưởngSố LượngHình ảnh

Quà Phe 1
Chắc chắn nhận được
Đá Cường Hóa 30 //img.zing.vn/gn/images/data/0000Items/CH.png
Mảnh đá tăng cấp 2 http://resstagging.gn.zing.vn/image/unfrightprop/advanced4/icon.png
Vé Tăng Vật Tổ 100 //img.zing.vn/gn/images/data/%C3%A2/vt1.jpg
Ngẫu nhiên nhận được
Đá tăng cấp 1 http://resstagging.gn.zing.vn/image/unfrightprop/advanced/icon.png
Vé Thưởng 5 //img.zing.vn/upload/gn/source/T5_2016/vethuong.jpg

Quà Phe 2
Chắc chắn nhận được
Thức Ăn (Cao) 3 //img.zing.vn/upload/gn/source/T2_2016/thucancao.jpg
Thuốc Tăng Cấp Thú 5 //img.zing.vn/gn/images/data/000Thang52014/KyBinhGa/Thuoc.png
Cỏ Thiên Diệp 10 //img.zing.vn/gn/images/data/000Thang52014/BacThay/Pet7.png
Ngẫu nhiên nhận được
Linh Lộ Đơn 3 //img.zing.vn/gn/images/data/000Thang52014/BacThay/Pet4.png
Mảnh Thú Cưỡi 3 //img.zing.vn/gn/images/data/00Hai/manhghepthucuoi.jpg
Tâm Bảo Vệ 3 //img.zing.vn/gn/images/data/0-0a/TamBaoVe.bmp
Linh hồn thú cưỡi 3 //img.zing.vn/gn/images/data/0-07/linhhonthu%20cuoi.jpg

Quà Phe 3
Chắc chắn nhận được
Hộp thẻ bài thần bí 20 //img.zing.vn/gn/images/data/0000Items/HopThanBi.png
Ngẫu nhiên nhận được
Sát Long+2 1 http://resstagging.gn.zing.vn/image/equip/ring/HyperionRing3/icon.png
Sát Long+3 1 //img.zing.vn/gn/images/data/000Thang72013/HotUpdateT8/Nhan3.png
Sát Long+4 1 //img.zing.vn/gn/images/data/000Thang72013/HotUpdateT8/Nhan4.png
Nhẫn EXP +1 1 //img.zing.vn/upload/gn/source/T2_2016/nhanexp+1.jpg
Nhẫn EXP +2 1 //img.zing.vn/upload/gn/source/Item/nhanexp+2.jpg
Nhẫn EXP +3 1 --
Túi quà bạch kim Vòng xoáy thời gian 1 //img.zing.vn/gn/images/data/%C4%90ap/ng%C5%A9%20th%E1%BA%A7n%20binh.jpg

Quà Phe 4
Chắc chắn nhận được
Vật Tế Thấp 5 //img.zing.vn/upload/gn/source/T12_2015/vattethap.jpg
Vật Tế Cao 5 //img.zing.vn/upload/gn/source/T12_2015/vatphamtecao.jpg
Đá 5 //img.zing.vn/gn/images/data/0072/%C4%90%C3%81%20v%E1%BB%A5n.png
Ngẫu nhiên nhận được
Đồng 5 //img.zing.vn/gn/images/data/0072/m%E1%BA%A3nh%20%C4%91%E1%BB%93ng.png
Bạc 5 //img.zing.vn/gn/images/data/0-07/b%E1%BA%A1c.png
Vàng 5 //img.zing.vn/gn/images/data/0072/v%C3%A0ng.png
Ngọc 5 //img.zing.vn/gn/images/data/0072/ng%E1%BB%8Dc%20t%E1%BB%B7.png

 

Hộp QuàPhần thưởngSố Lượng


Quà Hà Nội
Ngẫu nhiên nhận được
Thẻ Gấu Trúc
30 ngày
1
Thẻ Thỏ Đáng Yêu
30 ngày
1
Thẻ phụ kiện Xe Thỏ
30 ngày
1
Mũi khoan cấp 3 5
Đá tím 5
Chắc chắn nhận được
Đá tăng cấp 1
Nước tu luyện ma pháp cấp  2 5
 
Quà Hải Phòng
Ngẫu nhiên nhận được
Thẻ Khỉ Trộm Đào
30 ngày
1
Mumu
30 ngày
1
Gấu Mạnh Mẽ
30 ngày
1
Nước tu luyện cấp  2 5
Ma Thạch-Cao 5
Chắc chắn nhận được
Vật Tế Cao 10
Thuốc Tăng Cấp Thú 10
 

Quà Đà Nẵng
Ngẫu nhiên nhận được
Bông Vụ
15 ngày
1
Tật Phong Liệt
15 ngày
1
Nhện May Mắn
15 ngày
1
Nguồn sức mạnh 1
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 1
Chắc chắn nhận được
Mảnh Vỏ Vũ Khí 40
Mảnh Chiến Kỹ 15
 

Quà Buôn Mê Thuột
Ngẫu nhiên nhận được
Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt 1
Ma Thạch Tứ Tượng Hoàn Mỹ 1
Vật định tình+4 1
Super-Thiên sứ ban phúc 1
Ma Thạch-Cao 5
Chắc chắn nhận được
Ma Thạch-Trung 10
Vé Tăng Vật Tổ 300
 

Quà TP. Hồ Chí Minh
Ngẫu nhiên nhận được
Ma xà 5 1
Ma xà 4 1
Búa S-Đầu bò 1
Nón S-Đầu bò 1
Giáp S-Đầu bò 1
Chắc chắn nhận được
Cỏ Thiên Diệp 10
Thần được mùa 5
Linh Lộ Đơn 10
 

Quà Cần Thơ
Ngẫu nhiên nhận được
Legend - Dép Lào 1
Lưỡi Hái Tử Thần 1
SUPER-Nỏ Thần 1
SUPER-Hỏa Phụng Kích 1
Super-Karaoke 1
Đá tăng cấp 2
Chắc chắn nhận được
Chiến hồn đơn 50
Đá Cường Hóa 50
 

Quà Cà Mau
Ngẫu nhiên nhận được
Châu báu Lv.21 1
Châu báu Lv.19 1
Châu báu Lv.17 1
Châu báu Lv.15 1
Châu báu Lv.11 1
 Mũi khoan cấp 5 4
Chắc chắn nhận được
Mũi khoan cấp 3 3
Túi chúc phúc công kích 3

 

Hộp QuàPhần thưởngSố Lượng

Quà Thành Chủ Hà Nội
Chắc chắn nhận được
Danh Hiệu Chủ Thành Hà Nội
30 ngày/ full +100
1
Đá tăng cấp 50
Nước tu luyện ma pháp cấp  2 50
 Mũi khoan cấp 5 50
Đá tím 100
Ngẫu nhiên nhận được
Thẻ Gấu Trúc
365 ngày
1
Thẻ Thỏ Đáng Yêu
365 ngày
1
Thẻ phụ kiện Xe Thỏ
365 ngày
1
 
Quà Thành Chủ Hải Phòng
Chắc chắn nhận được
Danh Hiệu Chủ Thành Hải Phòng
30 ngày/ full +100
1
Vật Tế Cao 100
Vàng 100
Nước tu luyện cấp 4 20
Ma Thạch-Cao 20
Ngẫu nhiên nhận được
Gấu Mạnh Mẽ
365 ngày
1
Thẻ Khỉ Trộm Đào
365 ngày
1
Mumu
365 ngày
1

Quà Thành Chủ Đà Nẵng
Danh Hiệu Chủ Thành Đà Nẵng
30 ngày/ full +100
1
Bông Vụ
(100 ngày)
1
Tật Phong Liệt
(100 ngày)
1
Nhện May Mắn
(100 ngày)
1
Mảnh Vỏ Vũ Khí 500
Mảnh Chiến Kỹ 200
Nguồn sức mạnh 5
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 3

Quà Thành Chủ Buôn Mê Thuột
Danh Hiệu Chủ Thành Buôn Mê Thuột
30 ngày/ full +100
1
Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt 1
Ma Thạch Tứ Tượng Hoàn Mỹ 1
Vật định tình+4
7 ngày
1
Super-Thiên sứ ban phúc 1
Ma Thạch-Cao 20
Ma Thạch-Trung 50
Vé Tăng Vật Tổ 1000
 
Quà Thành Chủ Hồ Chí Minh
Chắc chắn nhận được
Danh Hiệu Chủ Thành Hồ Chí Minh
30 ngày/ full +100
1
Búa S-Đầu bò
7 ngày
1
Nón S-Đầu bò
7 ngày
1
Giáp S-Đầu bò
7 ngày
1
Cỏ Thiên Diệp 10
Thần được mùa 5
Linh Lộ Đơn 10
Ngẫu nhiên nhận được
Tôn Ngộ Không 5 sao 1
Ma xà 5 sao 1
Xanh biếc 5 sao 1
Phụng Hoàng Băng 5 sao 1
 
Quà Thành Chủ Cần Thơ
Chắc chắn nhận được
Danh Hiệu Chủ Thành Cần Thơ
30 ngày/ full +100
1
Đá tăng cấp 2
Chiến hồn đơn 50
Đá Cường Hóa 50
Ngẫu nhiên nhận được
Legend - Dép Lào 1
Legend·Cúp Vàng 1
Legend·Thần Giáo Ares 1
Legend - Pháo Hoa 1
 
Quà Thành Chủ Cà Mau
Chắc chắn nhận được
Danh Hiệu Chủ Thành Cà Mau
30 ngày/ full +100
1
Mũi khoan cấp 5 4
Mũi khoan cấp 3 4
Túi chúc phúc công kích 3
Ngẫu nhiên nhận được
Châu báu Sát Thương Level 21 1
Châu báu thuộc tính Level 21 1
Châu báu tấn công Level 21 1

Thông tin cơ bản

 • Diễn ra từ 08:00 đến 22:00 mỗi ngày.
 • Diễn ra trong 7 ngày

Lãnh địa

 • Event diễn ra trong 7 ngày tương ứng với 7 lãnh địa :
 • Ngày 1 - Hồ Hoàn Kiếm. (Hà Nội)
 • Ngày 2 - Cảng Hải Phòng. (Hải Phòng)
 • Ngày 3 - Cầu Xoay Sông Hàn. (Đà Nẵng).
 • Ngày 4 - Tượng Đài Chiến Thắng. (Buôn Mê Thuột)
 • Ngày 5 - Chợ Bến Thành. (Hồ Chí Minh)
 • Ngày 6 - Cầu Cần Thơ. (Cần Thơ)
 • Ngày 7 - Cổng Trào. (Cà Mau)
 • Trong thời gian diễn ra event người chơi có thể chọn phe.Có 2 hình thức chọn phe:

 • Tự chọn phe.(Đỏ hoặc Xanh)
 • Chọn phe ngẫu nhiên.(Ưu tiên phe có người chơi thấp hơn, ngẫu nhiên sẽ nhận quà Dũng Giả).

 • Vào mỗi ngày event bắt đầu từ 9h mỗi ngày.Trong thời gian đó người chơi của mỗi phe phải kiếm điểm cho phe của mình thông qua 2 hình thức thi đấu :
  • Truyền Thống (Thi đấu thường và Chiến Thần). Hạ người chơi sẽ tăng 1 điểm phe và 1 điểm cá nhân.
  • Đấu Trường Không Gian. Hạ người chơi sẽ tăng 2 điểm phe và 2 điểm cá nhân. Người chơi có thể sử dụng Cổ Vũ để tăng điểm phe.

Phút thứ 45 của mỗi giờ sẽ tạo mới điểm phe, phe nào có điểm cao nhất sẽ tạm chiếm lãnh địa, người chơi nào có điểm cao nhất sẽ tạm làm thành chủ.
Vào lúc 22h mỗi ngày sẽ tổng kết điểm mỗi phe. Phe nào có điểm cao nhất sẽ chiếm lãnh địa đó, người chơi có số điểm cao nhất của phe chiếm lãnh địa sẽ làm Thành Chủ. Đồng thời sẽ mở khóa quyền đổi phúc lợi của phe thắng, thành viên của phe thắng có thể vào đổi điểm lấy vật phẩm. Phe thất bại sẽ không có.

Vào 0h ngày hôm sau sẽ reset điểm phe về 0. Không reset điểm cá nhân.

Lưu ý

 • Đã chọn phe không thể đổi phe.
 • Mỗi ngày tranh đoạt 1 thành phố.
 • BXH hiển thị TOP 10 điểm cá nhân của mỗi phe, mỗi phút thứ 45 của mỗi giờ sẽ cập nhập 1 lần.
 • Người chơi có số điểm giống nhau, ai lên trước sẽ xếp hạng cao hơn.
 • Khi hoạt động kết thúc điểm sẽ không bảo lưu, nhớ kịp thời đổi thưởng.

Tính năng Liên Server diễn ra trong 7 ngày để tranh đoạt. Mỗi ngày sẽ tranh đoạt 1 Thành Phố và tìm ra 1 vị trí Thành Chủ, rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho người chơi và phe chiến thắng.


Chi tiết sẽ được Gunny team cập nhật liên tục