Đầu trang

Cập nhật HOT - Bộ Sưu Tập Tuổi Thơ

Từ 17-08-18

Chào các Gunner!

Thời gian nhận CODE

  • Bắt đầu: 14:00 thứ năm, ngày 23.08.2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 29.08.2018.
  • Lưu ý: Số lượng CODE có hạn, có thể hết sớm hơn thời gian dự kiến.

CODE Sưu Tập Tuổi Thơ

Chi Tiết:

- CODE Mừng Cập nhật HOT - Bộ Sưu Tập Tuổi Thơ, Gunner có thể nhận tại Zing Me, 360Plus, 360Game và các kênh cộng đồng khác.
Phần thưởngSố LượngHình ảnh
Tinh hoa vinh dự 50  
Thuốc Tăng Cấp Thú 20  
Da Thú 5
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 4  
Mảnh Thú Cưỡi 10  
Linh hồn thú cưỡi 1

CODE Sưu Tập Tuổi Thơ - 360game VIP 1- 5

Chi Tiết:

- CODE Mừng Cập nhật HOT - Bộ Sưu Tập Tuổi Thơ, Gunner có thể nhận tại kênh 360game
Phần thưởngSố LượngHình ảnh
Tinh hoa vinh dự 50  
Thuốc Tăng Cấp Thú 20  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 5
Vé Tăng Vật Tổ 200  
Mảnh Thú Cưỡi 15  
Linh hồn thú cưỡi 1

CODE Sưu Tập Tuổi Thơ - 360game VIP 6

Chi Tiết:

- CODE Mừng Cập nhật HOT - Bộ Sưu Tập Tuổi Thơ, Gunner có thể nhận 360game
Phần thưởngSố LượngHình ảnh
Tinh hoa vinh dự 70  
Thuốc Tăng Cấp Thú 25  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 10
Vé Tăng Vật Tổ 400  
Mảnh Thú Cưỡi 30  
Linh hồn thú cưỡi 2

CODE Sưu Tập Tuổi Thơ - 360game VIP 7

Chi Tiết:

- CODE Mừng Cập nhật HOT - Bộ Sưu Tập Tuổi Thơ, Gunner có thể nhận 360game
Phần thưởngSố LượngHình ảnh
Tinh hoa vinh dự 90  
Thuốc Tăng Cấp Thú 30  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 15
Vé Tăng Vật Tổ 600  
Mảnh Thú Cưỡi 40  
Linh hồn thú cưỡi 3

CODE Sưu Tập Tuổi Thơ - 360game VIP 8

Chi Tiết:

- CODE Mừng Cập nhật HOT - Bộ Sưu Tập Tuổi Thơ, Gunner có thể nhận 360game
Phần thưởngSố LượngHình ảnh
Tinh hoa vinh dự 110  
Thuốc Tăng Cấp Thú 40  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 20
Vé Tăng Vật Tổ 1000  
Mảnh Thú Cưỡi 50  
Linh hồn thú cưỡi 5