Thêm lựa chọn sử dụng dành cho Xu Khóa

Chào các Gunner,

  •  Hiện nay, các Gunner sẽ có thêm lựa dành cho Xu Khóa khi sử dụng các tính năng như: Vật Tổ, Châu Báu, Ma Thạch.

Vật Tổ

Châu Báu

Ma Thạch