Super Lu Gạch: công thủ toàn diện, mạnh hơn Boomerang