Sự kiện "Hợp thành có thưởng"

Hợp thành cấp 4

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner sử dụng Đá hợp thành cấp 4 hợp thành thành công vào trang bị sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian diễn ra sự kiện
  • Thời gian bắt đầu: 0h ngày 13/12/2011.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 15/12/2011.
Nội dung sự kiện

Hoàn thành nhiệm vụ, các Gunner sẽ nhận được [Đá cường hóa 3] x1 (khóa).

Lưu ý

Không giới hạn số lần hoàn thành nhiệm vụ.

Hợp thành cấp 5

Nội dung sự kiện
Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner sử dụng Đá hợp thành cấp 5 hợp thành thành công vào trang bị sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Thời gian diễn ra sự kiện
  • Thời gian bắt đầu: 0h ngày 13/12/2011.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 15/12/2011.
Nội dung sự kiện

Hoàn thành nhiệm vụ, các Gunner sẽ nhận được [Bao tay Venus ] x3, 15 ngày (khóa).

Lưu ý

Không giới hạn số lần hoàn thành nhiệm vụ.