Nước rút chặng 2 của Gà Thiện Xạ 3, ai sẽ cán đích?

Gunny
Gunny