Nạp Xu Định Mức Nhận Quà

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:30 thứ năm, ngày 28/02/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 06/03/2019.
  • Áp dụng cho tất cả các server
  • Cấp độ: 5-70

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, nạp xu mỗi ngày đạt định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn được gửi qua thư.

Mức tiêu xuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 - 999 Xu Cỗ Máy Thời Gian 1
Đá Tăng Cấp 1
1,000 - 1,999Xu
Cỗ Máy Thời Gian 5
Đồng 5
2,000 - 4,999 Xu
Cỗ Máy Thời Gian 10
Đá Đúc Hồn 5
5,000 - 9,999 Xu
Cỗ Máy Thời Gian 25
Đá Phong Ấn 3
10,000 - 19,999 Xu
Cỗ Máy Thời Gian 50
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 15
20,000 - 29,999 Xu
Cỗ Máy Thời Gian 100
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 30
30,000 - 49,999 Xu
Cỗ Máy Thời Gian 150
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 45
50,000 - 79,999 Xu
Cỗ Máy Thời Gian 250
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 75
80,000 - 99,999 Xu
Cỗ Máy Thời Gian 400
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 120
100,000 - 999,999 Xu
Cỗ Máy Thời Gian 500
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 150

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Mỗi ngày nạp đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, có thể nhận nhiều lần