Mời nhận thưởng Hoàng Kim Vũ và Vĩnh Hằng +5

Các Gunner thân mến!

Sau 3 đợt đập lu nhận Hoàng Kim Vũ vừa qua đã kết thúc. Chăm chỉ đập lu sẽ có ngay Hoàng Kim Vũ, và xin chúc mừng những Gunner chăm chỉ sau đây lãnh giải thưởng từ chương trình:

Top Gunner nhận Hoàng Kim Vũ (Vĩnh viễn)

Top Gunner nhận Nhẫn Vĩnh Hằng +5 (7 ngày/ Có thể gia hạn thêm)

Các bạn lưu ý:

  • Giải thưởng sẽ được trao vào tài khoản có chứa tên những nhân vật nêu trên.
  • Bắt đầu nhận và giải quyết khiếu nại từ Gunner liên quan đến sự kiện trên từ giờ đến hết 3/10.
  • Tiến hành trao giải trong 2 ngày kể từ ngày 4/10.