Khuyến mãi: Mua 5 tặng 1

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner mua 5 [Lu đồng] sẽ được tặng 1 [Lu đồng].

Thời gian diễn ra sự kiện

  • Thời gian bắt đầu: 00:00 ngày 31/12/2011.
  • Thời gian kết thúc: 23:59 ngày 02/01/2012.

Lưu ý

Chỉ mua đúng số lượng 5 Lu đồng mới được tặng, mua 10 Lu đồng vẫn sẽ không được tặng.