Chặng 3 Gà Phá Lưới sắp kết thúc, ai đang dẫn đầu?