Cập nhật quy định liên quan đến nhân vật

Chào các Gunner. Gunny Team xin cập nhật thêm một số quy định liên quan đến quản lý nhân vật:

Quy định chung

- Chương trình chính thức bắt đầu từ ngày 1/09/2011. Có nghĩa là: Từ ngày 1/09/2011 mới bắt đầu tính là ngày đầu tiên áp dụng chương trình này. Đến ngày 1/12/2011 mới có đợt khóa tài khoản đầu tiên vì lý do không log vào game liên tục trong vòng 3 tháng, và đến ngày ngày 1/03/2012 mới có đợt khóa tài khoản đầu tiên vì lý do không log vào game liên tục trong vòng 6 tháng.

- Mỗi 3 tháng và 6 tháng, hệ thống mới kiểm tra và tiến hành khóa tài khoản vi phạm quy định 1 lần tùy loại tình trạng tài khoản có quy đổi ZingXu thành tiền trong game hoặc chưa từng quy đổi bất cứ lần nào: Có nghĩa là: Đối với các tài khoản chưa từng quy đổi ZingXu thành tiền trong game, chương trình bắt đầu từ 1/09/2011 đến 1/12/2011 chúng tôi mới khóa đợt đầu tiên cho loại 3 tháng không đăng nhập vào game. Đợt thứ 2 bắt đầu từ 1/12/2011 thì đến 1/03/2012 chúng tôi mới khóa đợt thứ 2…. Áp dụng tương tự cho loại tài khoản đã từng quy đổi ZingXu thành tiền trong game.

- Chỉ giải quyết vấn đề khôi phục tài khoản đối với các tài khoản đã từng ít nhất 1 lần có quy đổi ZingXu thành tiền đồng trong game.

- Khi khách hàng đã bị khóa tài khoản do không log vào game sau 1 thời gian dài, nếu KH muốn chơi lại, có thể gửi yêu cầu đến để chúng tôi phục hồi lại tài khoản này.

- Tài khoản được phục hồi lại, nhân vật sẽ giữ y nguyên tình trạng như lúc bị khóa, còn đầy đủ item trên người và tiền vàng trong game, nhưng số tiền khách hàng đã quy đổi ZingXu thành tiền của game nếu còn dư vào thời điểm xoá sẽ không được phục hồi.

- Chỉ áp dụng yêu cầu phục hồi tài khoản cho các trường hợp bị khóa tài khoản vì lý do lâu không log vào game, những trường hợp tài khoản bị khóa vĩnh viễn do vi phạm sẽ không áp dụng

Nhóm tài khoản không đăng nhập vào game

Tài khoản 3 tháng không đăng nhập vào game
Mô tả Hình thức xử lý
Là các tài khoản chưa từng trả phí, trong vòng 3 tháng không đăng nhập và nhân vật có đẳng cấp từ 10 trở xuống. Khóa tài khoản
Tài khoản 6 tháng không đăng nhập vào game
Mô tả Hình thức xử lý
Là các tài khoản chưa từng trả phí, trong vòng 6 tháng không đăng nhập và có nhân vật có đẳng cấp từ 10 trở lên Khóa tài khoản

Nhóm tài khoản trả phí

Tài khoản 6 tháng không đăng nhập vào game
Mô tả Hình thức xử lý
Là các tài khoản đã từng ít nhất quy đổi ZingXu thành tiền trong game một lần và không đăng nhập vào game trong vòng 6 tháng. Khóa tài khoản
Tài khoản 6 tháng không đăng nhập vào game
Mô tả Hình thức xử lý
Là khôi phục tài khoản bị khóa bị khóa vì 6 tháng không đăng nhập vào game và có ít nhất 1 lần quy đổi ZingXu thành tiền trong game. Hình thức này sẽ có địa chỉ hỗ trợ vào ngày 01/03/2012