Đầu trang

Sự kiện máy chủ mới: Gà Xmas

Từ 20-12-17

[GUNNY.360GAME.VN]

Điều kiện tham gia:

    • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner khi đăng nhập Máy Gà X'Mas liên tiếp 7 ngày sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Thời gian:

    • Bắt đầu: 09:00 Ngày 21/12/2017.
    • Kết thúc: 23:59 Ngày 27/12/2017.
Số ngàyPhần thưởngMô Tả
Ngày 1 Quà Xmas (1) x1 Mở chắc chắn nhận: Đá Cường Hóa x88, Nước tu luyện cấp 2 x88.
Mở nhận ngẫu nhiên: Đá Cường Hóa x188, Đá Cường Hóa x288, Đá Cường Hóa x388, Đá Cường Hóa x488, Đá Cường Hóa x888.
Ngày 2 Quà Xmas (2) x1 Mở chắc chắn nhận: Giáp kiến nam(S) x1, Giáp kiến nữ(S) x1, Mũ kiến Nam(S) x1, Mũ kiến nữ(S) x1 (30 ngày/Khóa).
Mở nhận ngẫu nhiên: Đá Cường Hóa x188, Đá Cường Hóa x288, Đá Cường Hóa x388, Đá Cường Hóa x488, Đá Cường Hóa x888.
Ngày 3 Quà Xmas (3) x1 Mở chắc chắn nhận: S-Trăng Bạc (30 ngày) x1, Thẻ hồn x88, Đá Tím x30.
Mở nhận ngẫu nhiên: Đá Cường Hóa x188, Đá Cường Hóa x288, Đá Cường Hóa x388, Đá Cường Hóa x488, Đá Cường Hóa x888.
Ngày 4 Quà Xmas (4) x1 Mở chắc chắn nhận: Thẻ phụ kiện Máy Nổ (30 ngày) x1, Vé Tăng Vật Tổ x888, Thuốc tăng cấp thú x88.
Mở nhận ngẫu nhiên: Thuốc tăng cấp thú x18, Thuốc tăng cấp thú x28, Thuốc tăng cấp thú x88, Thuốc tăng cấp thú x188, Thuốc tăng cấp thú x288.
Ngày 5 Quà Xmas (5) x1 Mở chắc chắn nhận: Thẻ triệu hồi Bướm Bảy Màu (30 ngày) x1, Linh Lộ Đơn x88, Thức Ăn (20.000 EXP) x38.
Mở nhận ngẫu nhiên: Thức Ăn (20.000 EXP) x18, Thức Ăn (20.000 EXP) x28, Thức Ăn (20.000 EXP) x88, Thức Ăn (20.000 EXP) x188, Thức Ăn (20.000 EXP) x288.
Ngày 6 Quà Xmas (6) x1 Mở chắc chắn nhận: Ác Ma +5 x2, Nhẫn Chữ P+5 x2.
Mở nhận ngẫu nhiên: Đá Linh Hồn x88, Đá Linh Hồn x188, Đá Linh Hồn x288, Đá Linh Hồn x388, Đá Linh Hồn x888.
Ngày 7 Quà Xmas (7) x1 Mở chắc chắn nhận: Ma Thạch Tứ Tượng-Trung (Mở được Ma Thạch Tứ Tượng-Thường) x3, Ma Thạch EXP-Sơ x8.
Mở nhận ngẫu nhiên: Ma Thạch EXP-Sơ x8, Ma Thạch EXP-Trung x8, Ma Thạch EXP-Cao x8, Ma Thạch EXP-Cao x18, Ma Thạch EXP-Cao x28.
Số ngàyPhần thưởngHạn sử dụng
3 ngày Quà Xmas (3 ngày) x1 Mở chắc chắn nhận: Châu báu Kiên Cố Lv13 x8, Châu báu Công Lv15 x2.
Mở nhận ngẫu nhiên: Châu báu Kiên Cố x13, Châu báu Công Lv15 x1, Châu báu Công Lv17 x1, Châu báu Sát Lv17 x1, Châu báu Sát Lv19 x1.
7 ngày Quà Xmas (7 ngày) x1 Mở chắc chắn nhận: Đá Tăng Cấp (1 ngày) x68, Đá Tăng Sao Lv1 x8.
Mở nhận ngẫu nhiên: Đá Tăng Cấp (1 ngày) x20, Super-Lựu Đạnx1, Super-Sấm Sétx1, Super-Phi Tiêux1, Super-Lu Gạchx1, Super-Giỏ Trái Câyx1, Super-Tủ Thuốcx1, Super-Túi Vũ Khíx1, Super-Pháox1.

*Tất cả các phần thưởng đều khóa.

Chi tiết phần thưởng

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Túi Quà Xmas (1)
Mở chắc chắn nhận được Đá Cường Hóa 88 Đá cường hóa trong Gunny II
Nước tu luyện cấp 2 88
Mở ngẫu nhiên nhận được Đá Cường Hóa 188 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 288 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 388 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 488 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 888 Đá cường hóa trong Gunny II

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Túi Quà Xmas (2)
Mở chắc chắn nhận được Giáp kiến nam(S) 1
Giáp kiến nữ(S) 1
Mũ kiến Nam(S) 1
Mũ kiến nữ(S) 1
Mở ngẫu nhiên nhận được Đá Cường Hóa 188 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 288 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 388 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 488 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 888 Đá cường hóa trong Gunny II

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Túi Quà Xmas (3)
Mở chắc chắn nhận được S-Trăng Bạc
( 30 ngày)
1
Thẻ hồn 88
Đá Tím 30
Mở ngẫu nhiên nhận được Đá Cường Hóa 188 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 288 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 388 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 488 Đá cường hóa trong Gunny II
Đá Cường Hóa 888 Đá cường hóa trong Gunny II

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Túi Quà Xmas (4)
Mở chắc chắn nhận được Thẻ phụ kiện Máy Nổ
( 30 ngày)
1
Vé Tăng Vật Tổ 888
Thuốc tăng cấp thú 88
Mở ngẫu nhiên nhận được Thuốc tăng cấp thú 18
Thuốc tăng cấp thú 28
Thuốc tăng cấp thú 88
Thuốc tăng cấp thú 188
Thuốc tăng cấp thú 288

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Túi Quà Xmas (5)
Mở chắc chắn nhận được Thẻ triệu hồi Bướm Bảy Màu
( 30 ngày)
1
Linh Lộ Đơn 88
Thức Ăn (20.000 EXP) 38
Mở ngẫu nhiên nhận được Thức Ăn (20.000 EXP) 18
Thức Ăn (20.000 EXP) 28
Thức Ăn (20.000 EXP) 88
Thức Ăn (20.000 EXP) 188
Thức Ăn (20.000 EXP) 288

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Túi Quà Xmas (6)
Mở chắc chắn nhận được Ác ma+5
( 30 ngày)
2
Nhẫn chữ P+5
( 30 ngày)
2
Mở ngẫu nhiên nhận được Đá Linh Hồn 88
Đá Linh Hồn 188
Đá Linh Hồn 288
Đá Linh Hồn 388
Đá Linh Hồn 888

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Túi Quà Xmas (7)
Mở chắc chắn nhận được Ma Thạch Tứ Tượng-Trung 3
Ma Thạch EXP-Sơ 8
Mở ngẫu nhiên nhận được Ma Thạch EXP-Sơ 8
Ma Thạch EXP-Trung 8
Ma Thạch EXP-Cao 8
Ma Thạch EXP-Cao 18
Ma Thạch EXP-Cao 28

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Quà Xmas (3 ngày)
Mở chắc chắn nhận được Châu báu_Kiên cố(13) 8
Châu báu_Công(15) 2
Mở ngẫu nhiên nhận được Châu báu_Kiên cố(13) 2
Châu báu_Công(15) 1
Châu báu_Công(17) 1
Châu báu_Sát(17) 1
Châu báu_Sát(19) 1

Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh

Quà Xmas (7 ngày)
Mở chắc chắn nhận được Đá tăng cấp
1 Ngày
68
Đá Tăng Sao Lv1 8
Mở ngẫu nhiên nhận được Đá tăng cấp
1 Ngày
20
Super-Lựu Đạn
7 Ngày
1
Super-Sấm Sét
7 Ngày
1
Super-Phi Tiêu
7 Ngày
1
Super-Lu Gạch
7 Ngày
1
Super-Giỏ Trái Cây
7 Ngày
1
Super-Tủ Thuốc
7 Ngày
1
Super-Túi Vũ Khí
7 Ngày
1
Super-Pháo
7 Ngày
1