Đầu trang

Sự kiện máy chủ mới: Gà Bảo Bối

Từ 09-05-19

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00:00 ngày 09/05/2019.
  • Kết thúc: 23:59:59 ngày 15/05/2019.

Nội dung sự kiện

'Thời gian sự kiện tổng thuộc tính Tu Luyện toàn thân đạt yêu cầu nhận thưởng.

Cấp Thú CưỡiQuà tặngSố lượngHình ảnh
Lv20 Nước tu luyện cấp  2 2
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 4
Chiến hồn đơn 4
Lv30 Nước tu luyện cấp  2 10
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 10
Chiến hồn đơn 10
Lv40 Nước tu luyện cấp  2 15
Chiến hồn đơn 15
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 15
Lv50 Nước tu luyện cấp  2 20
Chiến hồn đơn 20
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 20
Lv55 Nước tu luyện cấp  2 30
Chiến hồn đơn 40
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 40
Lv60 Nước tu luyện cấp  2 50
Chiến hồn đơn 70
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 70 --
Lv65 Nước tu luyện cấp  2 60
Chiến hồn đơn 100
Nước tu luyện ma pháp cấp 1 20
Lv70 Nước tu luyện cấp  2 80
Chiến hồn đơn 180
Nước tu luyện ma pháp cấp 1 30
Lv80 Nước tu luyện cấp  2 100
Chiến hồn đơn 200
Nước tu luyện ma pháp cấp 1 50
Lv90 Nước tu luyện cấp  2 110
Chiến hồn đơn 220
Nước tu luyện ma pháp cấp 1 80
Lv100 Nước tu luyện cấp  2 120
Nước tu luyện ma pháp cấp 1 120

Thẻ phụ kiện Lạc Đà

365 ngày/khóa

1