Đầu trang

Sự kiện máy chủ mới: Gà Bảo Bối

Từ 09-05-19

[GUNNY.360GAME.VN]

Sales Off Gunny

Thời gian giảm giá

  • 7 ngày mở server

Nội Dung

Vật PhẩmGiá GốcGiá GiảmMua bằng

Đá Cường Hóa x1
10

-

Xu

Đá Cường Hóa x20
200

100

Xu

Đá Cường Hóa x30
300 120 Xu

Đá Cường Hóa x60
600 180 Xu

Đá Cường Hóa x100
1000 200 Xu

Đá x1
100

-

Xu/Xu Khóa

Đá x20
2000

1000

Xu/Xu Khóa

Đá x30
3000 1200 Xu/Xu Khóa

Đá x60
6000 1800 Xu/Xu Khóa

Đá x100
10000 2000 Xu/Xu Khóa

Thuốc Tăng Cấp Thú x1
100

-

Xu/Xu Khóa

Thuốc Tăng Cấp Thú
 x20
2000

1000

Xu/Xu Khóa

Thuốc Tăng Cấp Thú x30
3000 1200 Xu/Xu Khóa

Thuốc Tăng Cấp Thú
 x60
6000 1800 Xu/Xu Khóa

Thuốc Tăng Cấp Thú
 x100
10000 2000 Xu/Xu Khóa

Da Thú x1
30

-

Xu/Xu Khóa

Da Thú
 x20
600

300

Xu/Xu Khóa

Da Thú x30
900 360 Xu/Xu Khóa

Da Thú
 x60
1800 540 Xu/Xu Khóa

Da Thú x100
3000 600 Xu/Xu Khóa