Đầu trang

Phiên bản mới - Truyền Thuyết Khai Hoang

Từ 16-06-16

  • Đặc điểm: bắn đạn sau khi tiếp đất, lần sau khi tiếp xúc không khí sẽ nổ.
  • POW: bắn ra đạn mạnh chui vào lòng đấy, lần tiếp xúc không khí sau sẽ phát nổ.
  • Đào: thường.
  • Góc: lớn.
Ảnh hưởng hiệu ứng bản đồ
  • Ảnh hưởng hiệu ứng bản đồ:
  • 1. Đạn qua cột dẫn đường không có hiệu ứng dẫn đường.
  • 2. Đạn qua cột lửa sẽ biến thành cầu lửa, chui vào lòng đất và phát nổ khi tiếp xúc không khí.
  • 3. Đạn qua cột lôi sẽ có sát thương lôi.