Đầu trang

Phiên bản mới - Hot Update Tháng 8

Từ 12-08-15

GIA CÔNG

Thông tin cơ bản

  • Cấp yêu cầu: 45
  • Chế tạo set khác nhau sẽ tốn Nguyên Liệu khác nhau, chế tạo xong sẽ nhận được thuộc tính tương ứng.
  • Gồm có các loại trang bị: Trang bị đá, Trang bị đồng, Trang bị bạc, Trang bị vàng, Trang bị Ngọc.
  • Xem trang bị tại giao diện túi của Nhân Vật.
  • Khi thay đổi trang bị, hiệu ứng Gia Công vẫn không bị thay đổi.

  • Trang phục gồm 14 item. Khi tạo trọn bộ sẽ nhận được đủ thuộc tính hiển thị như trong ingame.

  • Trang bị được cộng dồn thuộc tính.

  • Nguồn item tạo trang phục mua từ Shop ,giao diện Gia Công, Phó bản Ác Mộng bao gồm:
Vật phẩmHình ảnh
Đá
Mảnh Đồng
Bạc
Vàng
Ngọc Tủy

Hướng dẫn tính năng

  • Tham gia Gia Công bằng cách vào Tiệm Rèn.

  • Chọn Gia Công.

PHÓ BẢN ÁC MỘNG

  • Tham gia Phó bản Ác Mông tại Ải Viễn Chinh.

  • Chọn Phó bản Ác Mộng.

  • Chọn 1 trong 2 phó bản gồm: Huyệt Ma Kiến và Giải Cứu Gà Con để tham gia.

  • Phó bản ác mộng phải đi từng ải, không có tính năng ải cuối. Phó bản này dùng được Hồn Rơm. Nguyên liệu Gia Công nhận được trong phó bản này là KHÔNG KHÓA.

  • Hoàn thành phó bản.Tiêu diệt được Boss cuối để nhận được những phần thưởng hấp dẫn.