Đầu trang

Phiên bản mới Gunny- Mê Cung Ma Quái

Từ 17-09-15

Thông tin cơ bản

  • Nằm tại giao diện Tu Luyện.
  • Bổ sung thêm 2 tính năng Tu Luyện là Ma Công và Ma Kháng.
  • Cấp Tu Luyện tối đa đạt Level 70.
  • Tu Luyện Ma Công, Ma Kháng giúp tăng chỉ số Ma Công, Ma Kháng của nhân vật.
  • Nguyên liệu:
Nguyên LiệuNguồnHình ảnh
Nước Tu Luyện Ma Công Ma Kháng cấp 2
(Tăng 300 Exp tu luyện ma pháp, số lượng sử dụng mỗi ngày bằng với cấp độ nhân vật)
Mê Cung Ma
Nước Tu Luyện Ma Công Ma Kháng cấp 1
(Tăng 30 Exp tu luyện ma pháp, số lượng sử dụng mỗi ngày bằng với cấp độ nhân vật)
Mua trực tiếp tại giao diện Tu Luyện với giá 300Xu/1

Hướng dẫn tính năng

  • Tại giao diện Túi Nhân Vật, chọn Tu Luyện.

  • Tại Tu Luyện sẽ xuất hiện thêm 2 thuộc tính Tu Luyện là Ma Công và Ma Kháng.

  • Chọn Ma Công và Cho Nước Tu Luyện vào và nhấn Tu Luyện.

  • Sau khi tăng cấp Tu Luyện, chỉ số Ma Công sẽ tăng và hiện chỉ số cấp Tu Luyện kế tiếp.

  • Tương tự với Ma Kháng.
  • Các Gunner có thể mua nhanh Nước Tu Luyện Ma Công, Ma Kháng.