Đầu trang

Phiên Bản Mới: Gà Bay Sinh Tồn

Từ 03-07-20

TRẠI BƯỚM MA

Giao Diện

Giới thiệu Bướm Ma

 • Bướm Ma có cấp, EXP, điểm tâm trạng, thưởng cấp, nhiệm vụ ủy thác và chỉ số.
 • Bướm Ma đủ EXP sẽ tự động tăng cấp, đạt cấp nhận thưởng cấp tương ứng.
 • EXP Bướm Ma nhận khi hoàn thành nhiệm vụ ủy thác.
 • Cấp Bướm Ma là 0. Lần đầu vào giao diện cần nhận nuôi. Bướm Ma tối đa cấp 100.
 • Điểm tâm trạng: 0 giờ mỗi ngày hồi phục về mốc điểm cố định, điểm hồi phục và giới hạn quyết định bởi cấp Bướm Ma, có thể xoa đầu, cho ăn để hồi phục điểm tâm trạng, mỗi ngày có giới hạn hồi phục, xoa đầu có thời gian giãn cách.
 • Bướm Ma sẽ không giảm cấp, tất cả thưởng cấp chỉ nhận 1 lần

Nhiệm Vụ Ủy Thác Bướm Ma

 • Tốn điểm tâm trạng
 • Thời gian cần hoàn thành nhiệm vụ (Phút)
 • Cấp cần để nhận nhiệm vụ
 • Nhiệm vụ ủy thác có thể nhận được : EXP Bướm Ma , Quà Bướm Ma
 • Nhiệm vụ ủy thác có thể hoàn thành nhanh, cần tốn Xu

Quy Tắc

 • 0 giờ mỗi ngày tạo lại nhiệm vụ
 • Cùng lúc chỉ được ủy thác 1 nhiệm vụ
 • Khi nhận sẽ trừ phí tiêu hao
 • Nhiệm vụ nhận xong sẽ không bỏ được, chỉ được hoàn thành nhanh
 • Mỗi nhiệm vụ đều có thể hoàn thành nhiều lần

Lưu ý:

 • Thưởng cấp gửi qua thư
 • Thưởng nhiệm vụ ủy thác: Nhấp hoàn thành nhiệm vụ, nhận ngay EXP Bướm Ma, hiện thưởng quà EXP Bướm Ma nhận được, sau đó gửi qua thư..