Đầu trang

Phiên Bản Mới: Gà Bay Sinh Tồn

Từ 03-07-20

THĂNG HOA MIẾU THẦN


Thông Tin Cơ Bản

  • Giao diện Miếu Thần được làm mới, thêm mục Thăng Hoa.
  • Thăng Hoa hao tốn Vật Tế Cao & Nến Thất Bảo.
  • Nến Thất Bảo nhận qua kiểu chơi Đấu Sinh Tồn hoặc EVENT.

Nội Dung Thăng Hoa

  • Thăng Hoa sẽ tăng theo từng cấp thuộc tính: HP -> Ma Kháng -> Kháng Bạo -> Miễn ST -> Tất Kháng -> Bảo Vệ.
  • Mỗi Cấp thuộc tính có 10 Lv.

Vật phẩm mới

  • Nến Thất Bảo