Phó Bản Mới

Rừng Ma Pháp

Giới Thiệu
  • Phần thưởng tham gia Phó bản nhận được: Nước tu luyện cấp 1 và cấp 2.

 • Gunner đạt cấp độ 30 trở lên có thể tham gia.
 • Rừng Ma Pháp có 4 màn: Dễ, Thường, Khó và Anh Hùng.
  • Mỗi màn có 2 Ải cần vượt qua.
 • Phần thưởng sẽ tăng dần đều theo mỗi màn của Phó bản.
 • Tốn hoạt bát để tham gia Phó bản, Gunner hết hoạt bát không thể tham gia.

Lưu ý:

 • Phó bản mở theo thời gian sẽ có thông báo tại sự kiện hoặc tin tức.
 • Phó bản không thể mở ngay được ải cuối.
Cách tham gia
  • Tải Sảnh Game chọn Ải Viễn Chinh sau đó tạo phòng.
  • Chọn Phó bản -> Phó bản sự kiện -> Rừng Ma Pháp

  • Phó bản có thể tối đa là 4 người tham gia, Gunner có thể mời bạn bè, Guild đi chung.
  • Stage 1: Để vượt qua ải này, Gunner cần đánh bại 20 quái Lực Sĩ Taka


Giao diện Stage 1 của Rừng Ma Pháp

  • Stage 2: Để Chiến thắng, Tổ đội cần phải hợp sức đánh bại Trưởng Lão Hóa Cốt


Giao diện Stage 2 của Rừng Ma Pháp


Phần thưởng nhận được khi vượt ải thành công.

Ảo Ảnh Đồi Cát

Giới Thiệu
  • Phần thưởng tham gia Phó bản nhận được: Linh Lộ Đơn, Vàng.

 • Gunner đạt cấp độ 30 trở lên có thể tham gia.
 • Ảo Ảnh Đồi Cát có 4 màn: Dễ, Thường, Khó và Anh Hùng.
  • Mỗi màn có 2 Ải cần vượt qua.
 • Phần thưởng sẽ tăng dần đều theo mỗi màn của Phó bản.
 • Tốn hoạt bát để tham gia Phó bản, Gunner hết hoạt bát không thể tham gia.

Lưu ý:

 • Phó bản mở theo thời gian sẽ có thông báo tại sự kiện hoặc tin tức.
 • Phó bản không thể mở ngay được ải cuối.
Cách tham gia
  • Tải Sảnh Game chọn Ải Viễn Chinh sau đó tạo phòng.
  • Chọn Phó bản -> Phó bản sự kiện -> Ảo Ảnh Đồi Cát

  • Phó bản có thể tối đa là 4 người tham gia, Gunner có thể mời bạn bè, Guild đi chung.
  • Stage 1: Để vượt qua ải này, Gunner cần đánh bại 20 quái Chim Đồi Cát.


Giao diện Stage 1 của Ảo Ảnh Đồi Cát

  • Stage 2: Để Chiến thắng, Tổ đội cần phải hợp sức đánh bại Khỉ Chúa Ảo Ảnh và Khỉ Chúa Giận Dữ


Giao diện Stage 2 của Ảo Ảnh Đồi Cát - BOSS Khỉ Chúa Ảo Ảnh

BOSS cuối - Khỉ Chúa Giận Dữ


Phần thưởng nhận được khi vượt ải thành công.

Phó bản đơn mới - Dũng Sĩ Luyện Tập sẽ hỗ trợ cho các Tân Binh Gunny chúng ta mạnh càng thêm mạnh, với những phần thưởng rất cần thiết trong "chiến lược" tăng Lực Chiến của mỗi Gunner!

PHÓ BẢN DŨNG SĨ LUYỆN TẬP 5 và 6

Thông tin cơ bản

 • Cấp độ 30 được tham gia Phó bản.
 • Phó bản không cố định, sẽ có thời gian mở được thông báo tại tin tức hoặc sự kiện.
 • Mỗi phó bản đều có 4 màn: Dễ, Thường, Khó và Anh Hùng.
 • Số lượng phần thưởng sẽ tăng dần đều theo mỗi màn của Phó bản.
 • Tốn hoạt bát để tham gia Phó bản, Gunner hết hoạt bát không thể tham gia.
 • Phó bản không thể mở ngay được ải cuối và chỉ đi được 1 người.

Phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 5

Cách tham gia và phần thưởng
  • Tải Sảnh Game chọn Ải Viễn Chinh sau đó tạo phòng.
  • Chọn Phó bản -> Phó bản đơn -> Dũng Sĩ Luyện Tập 5
  • Để vượt qua Phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 5 cần đánh bại Phù Thủy Gà.


Phù Thủy Gà sẽ xuất hiện tại Phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 5

  • Phần thưởng của Phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 5 là: Linh Châu Kỹ Năng (Dùng nâng cấp kỹ năng thú cưỡi), Vàng.


Phần thưởng của phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 5

Phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 6

Cách tham gia và phần thưởng
  • Tải Sảnh Game chọn Ải Viễn Chinh sau đó tạo phòng.
  • Chọn Phó bản -> Phó bản đơn -> Dũng Sĩ Luyện Tập 6
  • Để vượt qua Phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 2 cần đánh bại Đầu Sỏ Ác Ma.


Đầu Sỏ Ác Ma sẽ xuất hiện tại Phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 6

  • Phần thưởng của Phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 6 là: Tinh Hoa Vinh Dự (dùng tăng Vật Tổ và gia hạn Phụ Kiện) và Vàng.


Phần thưởng của phó bản Dũng Sĩ Luyện Tập 6