Đầu trang

Phiên Bản Mới: Đấu Trường Đỉnh Cao

Từ 17-04-20

TỔNG HỢP THÔNG TIN KỸ NĂNG THẦN HỘ MỆNH - GUNNY

Tên Kỹ NăngHiệu Quả
Rực Cháy-Sơ Công Lửa +100
Rực Cháy-Trung Công Lửa +200
Rực Cháy-Cao Công Lửa +300
Nước Cắt-Sơ Công Nước +100
Nước Cắt-Trung Công Nước +200
Nước Cắt-Cao Công Nước +300
Cưỡi Gió-Sơ Công Gió +100
Cưỡi Gió-Trung Công Gió +200
Cưỡi Gió-Cao Công Gió +300
Gươm Trong Đá-Sơ Công Đất +100
Gươm Trong Đá-Trung Công Đất +200
Gươm Trong Đá-Cao Công Đất +300
Tường Lửa-Sơ Kháng Lửa +150
Tường Lửa-Trung Kháng Lửa +300
Tường Lửa-Cao Kháng Lửa +450
Khiên Băng-Sơ Kháng Nước +150
Khiên Băng-Trung Kháng Nước +300
Khiên Băng-Cao Kháng Nước +450
Lả Lướt-Sơ Kháng Gió +150
Lả Lướt-Trung Kháng Gió +300
Lả Lướt-Cao Kháng Gió +450
Giáp Thạch-Sơ Kháng Đất +150
Giáp Thạch-Trung Kháng Đất +300
Giáp Thạch-Cao Kháng Đất +450
Vũ Điệu Lửa-Sơ Công Lửa +3%
Vũ Điệu Lửa-Trung Công Lửa +5%
Vũ Điệu Lửa-Cao Công Lửa +8%
Gợn Sóng-Sơ Công Nước +3%
Gợn Sóng-Trung Công Nước +5%
Gợn Sóng-Cao Công Nước +8%
Bão Lốc-Sơ Công Gió +3%
Bão Lốc-Trung Công Gió +5%
Bão Lốc-Cao Công Gió +8%
Đất Giận Dữ-Sơ Công Đất +3%
Đất Giận Dữ-Trung Công Đất +5%
Đất Giận Dữ-Cao Công Đất +8%
Lửa Chúc Phúc-Sơ Kháng Lửa +5%
Lửa Chúc Phúc-Trung Kháng Lửa +8%
Lửa Chúc Phúc-Cao Kháng Lửa +12%
Giáp Băng-Sơ Kháng Nước +5%
Giáp Băng-Trung Kháng Nước +8%
Giáp Băng-Cao Kháng Nước +12%
Làn Điệu Gió-Sơ Kháng Gió +5%
Làn Điệu Gió-Trung Kháng Gió +8%
Làn Điệu Gió-Cao Kháng Gió +12%
Đất Bảo Vệ-Sơ Kháng Đất +5%
Đất Bảo Vệ-Trung Kháng Đất +8%
Đất Bảo Vệ-Cao Kháng Đất +12%
Sức Lửa-Sơ Khi kích hoạt Lửa Thiêu Đốt, Công Lửa +200, duy trì 3 turn.
Sức Lửa-Trung Khi kích hoạt Lửa Thiêu Đốt, Công Lửa +350, duy trì 3 turn.
Sức Lửa-Cao Khi kích hoạt Lửa Thiêu Đốt, Công Lửa +500, duy trì 3 turn.
Nguyên Tố Lửa-Sơ Khi kích hoạt Lửa Thiêu Đốt, Công Lửa +8%, duy trì 3 turn.
Nguyên Tố Lửa-Trung Khi kích hoạt Lửa Thiêu Đốt, Công Lửa +12%, duy trì 3 turn.
Nguyên Tố Lửa-Cao Khi kích hoạt Lửa Thiêu Đốt, Công Lửa +16%, duy trì 3 turn.
Hồn Lửa Mạnh-Sơ Xác suất kích hoạt Lửa Thiêu Đốt +20%
Hồn Lửa Mạnh-Trung Xác suất kích hoạt Lửa Thiêu Đốt +35%
Hồn Lửa Mạnh-Cao Xác suất kích hoạt Lửa Thiêu Đốt +50%
Lửa Xâm Lấn-Sơ Lửa Thiêu Đốt gây Bỏng kèm hiệu quả -10% Kháng Lửa, duy trì 3 turn.
Lửa Xâm Lấn-Trung Lửa Thiêu Đốt gây Bỏng kèm hiệu quả -20% Kháng Lửa, duy trì 3 turn.
Lửa Xâm Lấn-Cao Lửa Thiêu Đốt gây Bỏng kèm hiệu quả -30% Kháng Lửa, duy trì 3 turn.
Băng Sương-Sơ Khi kích hoạt Đóng Băng Cực Tốc, Công Nước +350, duy trì 3 turn
Băng Sương-Trung Khi kích hoạt Đóng Băng Cực Tốc, Công Nước +500, duy trì 3 turn
Băng Sương-Cao Khi kích hoạt Đóng Băng Cực Tốc, Công Nước +800, duy trì 3 turn
Nguyên Tố Nước-Sơ Khi kích hoạt Đóng Băng Cực Tốc, Công Nước +16%, duy trì 3 turn
Nguyên Tố Nước-Trung Khi kích hoạt Đóng Băng Cực Tốc, Công Nước +20%, duy trì 3 turn
Nguyên Tố Nước-Cao Khi kích hoạt Đóng Băng Cực Tốc, Công Nước +24%, duy trì 3 turn
Hồn Nước Mạnh-Sơ Hồn Nước Mạnh-Sơ
Hồn Nước Mạnh-Trung Xác suất kích hoạt Đóng Băng Cực Tốc +35%
Hồn Nước Mạnh-Cao Xác suất kích hoạt Đóng Băng Cực Tốc +50%
Sương Giá-Sơ Đóng Băng Cực Tốc kèm hiệu quả -15% Kháng Nước, duy trì 3 turn.
Sương Giá-Trung Đóng Băng Cực Tốc kèm hiệu quả -30% Kháng Nước, duy trì 3 turn.
Sương Giá-Cao Đóng Băng Cực Tốc kèm hiệu quả -45% Kháng Nước, duy trì 3 turn.
Hồn Gió-Sơ Khi kích hoạt Bắn Tia Chớp, Công Gió +200, duy trì 3 turn.
Hồn Gió-Trung Khi kích hoạt Bắn Tia Chớp, Công Gió +350, duy trì 3 turn.
Hồn Gió-Cao Khi kích hoạt Bắn Tia Chớp, Công Gió +500, duy trì 3 turn.
Sấm Chớp-Sơ Khi kích hoạt Bắn Tia Chớp, Công Gió +8%, duy trì 3 turn.
Sấm Chớp-Trung Khi kích hoạt Bắn Tia Chớp, Công Gió +12%, duy trì 3 turn.
Sấm Chớp-Cao Khi kích hoạt Bắn Tia Chớp, Công Gió +16%, duy trì 3 turn.
Hồn Gió Mạnh-Sơ Xác suất kích hoạt Bắn Tia Chớp +20%
Hồn Gió Mạnh-Trung Xác suất kích hoạt Bắn Tia Chớp +35%
Hồn Gió Mạnh-Cao Xác suất kích hoạt Bắn Tia Chớp +50%
Gió Sắc-Sơ Bắn Tia Chớp kèm hiệu quả -10% Kháng Gió, duy trì 3 turn.
Gió Sắc-Trung Bắn Tia Chớp kèm hiệu quả -20% Kháng Gió, duy trì 3 turn.
Gió Sắc-Cao Bắn Tia Chớp kèm hiệu quả -30% Kháng Gió, duy trì 3 turn.
Gai Đất-Sơ Nếu mục tiêu ở địa hình thấp hơn, mỗi 100 pixel Công Đất +75
Gai Đất-Trung Nếu mục tiêu ở địa hình thấp hơn, mỗi 100 pixel Công Đất +125
Gai Đất-Cao Nếu mục tiêu ở địa hình thấp hơn, mỗi 100 pixel Công Đất +175
Đất Chúc Phúc-Sơ Nếu mục tiêu ở địa hình thâp hơn, mỗi 100 pixel Công Đất +4%
Đất Chúc Phúc-Trung Nếu mục tiêu ở địa hình thâp hơn, mỗi 100 pixel Công Đất +6%
Đất Chúc Phúc-Cao Nếu mục tiêu ở địa hình thâp hơn, mỗi 100 pixel Công Đất +8%
Đất Xâm Thực-Sơ Khi trúng mục tiêu, Kháng Đất của mục tiêu giảm 4%, duy trì 3 turn.
Đất Xâm Thực-Trung Khi trúng mục tiêu, Kháng Đất của mục tiêu giảm 8%, duy trì 3 turn.
Đất Xâm Thực-Cao Khi trúng mục tiêu, Kháng Đất của mục tiêu giảm 12%, duy trì 3 turn.
Bùng Cháy-Sơ Lửa Thiêu Đốt kích hoạt hiệu quả Bỏng, sẽ khiến Pet giảm 5 điểm MP. (Kỹ năng của Thần Hộ Mệnh hệ Lửa, kỹ năng cùng loại chỉ loại cấp cao hơn có hiệu lực).
Thuần Khiết-Sơ 10% kích hoạt miễn dịch Đóng Băng, Có hiệu lực trong PVP (Kỹ năng của Thần Hộ Mệnh hệ Lửa, kỹ năng cùng loại chỉ loại cấp cao hơn có hiệu lực).
Kết Giới Nước-Sơ Khi kích hoạt Đóng Băng Cực Tốc, 30% khiến Đóng Băng duy trì thêm 1 turn. (Kỹ năng của Thần Hộ Mệnh hệ Nước, kỹ năng cùng loại chỉ loại cấp cao hơn có hiệu lực).
Phản Chiếu-Sơ Miễn sát thương chí mạng 1 lần và hồi 5% HP tối đa, mỗi trận 1 lần (Kỹ năng của Thần Hộ Mệnh hệ Nước, kỹ năng cùng loại chỉ loại cấp cao hơn có hiệu lực).
Chuỗi Sấm Sét-Sơ Khi trúng mục tiêu, 2% kích hoạt Tia Chớp, trúng kẻ địch khác gây 50% sát thương (Kỹ năng của Thần Hộ Mệnh hệ Gió, kỹ năng cùng loại chỉ loại cấp cao hơn có hiệu lực).
Lời Của Gió-Sơ Khi kích hoạt Né Tránh, thuộc tính Nguyên Tố +30%, duy trì 3 turn (Kỹ năng của Thần Hộ Mệnh hệ Gió, kỹ năng cùng loại chỉ loại cấp cao hơn có hiệu lực).
Hóa Đá-Sơ Khi trúng mục tiêu, 10% kích hoạt, Đạn Pháo từ mục tiêu không thể gây Đào Đất, duy trì 3 turn (Kỹ năng của Thần Hộ Mệnh hệ Đất, kỹ năng cùng loại chỉ loại cấp cao hơn có hiệu lực).
Kiên Cố-Sơ Khi chịu sát thương từ cự ly 12 trở lên sẽ có 10% kích hoạt, sát thương phải chịu -30%. (Kỹ năng của Thần Hộ Mệnh hệ Đất, kỹ năng cùng loại chỉ loại cấp cao hơn có hiệu lực).
Bùng Cháy-Trung Lửa Thiêu Đốt kích hoạt hiệu quả Bỏng, sẽ khiến Pet giảm 8 điểm MP. (Kỹ năng của Thần Hộ Mệnh hệ Lửa, kỹ năng cùng loại chỉ loại cấp cao hơn có hiệu lực).
Thuần Khiết-Trung 12% kích hoạt miễn dịch Đóng Băng, Có hiệu lực trong PVP (Kỹ năng của Thần Hộ Mệnh hệ Lửa, kỹ năng cùng loại chỉ loại cấp cao hơn có hiệu lực).
Kết Giới Nước-Trung Khi kích hoạt Đóng Băng Cực Tốc, 40% khiến Đóng Băng duy trì thêm 1 turn. (Kỹ năng của Thần Hộ Mệnh hệ Nước, kỹ năng cùng loại chỉ loại cấp cao hơn có hiệu lực).
Phản Chiếu-Trung Miễn sát thương chí mạng 1 lần và hồi 10% HP tối đa, mỗi trận 1 lần (Kỹ năng của Thần Hộ Mệnh hệ Nước, kỹ năng cùng loại chỉ loại cấp cao hơn có hiệu lực).
Chuỗi Sấm Sét-Trung Khi trúng mục tiêu, 3% kích hoạt Tia Chớp, trúng kẻ địch khác gây 50% sát thương (Kỹ năng của Thần Hộ Mệnh hệ Gió, kỹ năng cùng loại chỉ loại cấp cao hơn có hiệu lực).
Lời Của Gió-Trung Khi kích hoạt Né Tránh, thuộc tính Nguyên Tố +40%, duy trì 3 turn (Kỹ năng của Thần Hộ Mệnh hệ Gió, kỹ năng cùng loại chỉ loại cấp cao hơn có hiệu lực).
Hóa Đá-Trung Khi trúng mục tiêu, 12% kích hoạt, Đạn Pháo từ mục tiêu không thể gây Đào Đất, duy trì 3 turn (Kỹ năng của Thần Hộ Mệnh hệ Đất, kỹ năng cùng loại chỉ loại cấp cao hơn có hiệu lực).
Kiên Cố-Trung Khi chịu sát thương từ cự ly 12 trở lên sẽ có 20% kích hoạt, sát thương phải chịu -30%. (Kỹ năng của Thần Hộ Mệnh hệ Đất, kỹ năng cùng loại chỉ loại cấp cao hơn có hiệu lực).
Bùng Cháy-Cao Lửa Thiêu Đốt kích hoạt hiệu quả Bỏng, sẽ khiến Pet giảm 10 điểm MP. (Kỹ năng của Thần Hộ Mệnh hệ Lửa, kỹ năng cùng loại chỉ loại cấp cao hơn có hiệu lực).
Thuần Khiết-Cao 15% kích hoạt miễn dịch Đóng Băng, Có hiệu lực trong PVP (Kỹ năng của Thần Hộ Mệnh hệ Lửa, kỹ năng cùng loại chỉ loại cấp cao hơn có hiệu lực).
Kết Giới Nước-Cao Khi kích hoạt Đóng Băng Cực Tốc, 50% khiến Đóng Băng duy trì thêm 1 turn. (Kỹ năng của Thần Hộ Mệnh hệ Nước, kỹ năng cùng loại chỉ loại cấp cao hơn có hiệu lực).
Phản Chiếu-Cao Miễn sát thương chí mạng 1 lần và hồi 15% HP tối đa, mỗi trận 1 lần (Kỹ năng của Thần Hộ Mệnh hệ Nước, kỹ năng cùng loại chỉ loại cấp cao hơn có hiệu lực).
Chuỗi Sấm Sét-Cao Khi trúng mục tiêu, 4% kích hoạt Tia Chớp, trúng kẻ địch khác gây 50% sát thương (Kỹ năng của Thần Hộ Mệnh hệ Gió, kỹ năng cùng loại chỉ loại cấp cao hơn có hiệu lực).
Lời Của Gió-Cao Khi kích hoạt Né Tránh, thuộc tính Nguyên Tố +50%, duy trì 3 turn (Kỹ năng của Thần Hộ Mệnh hệ Gió, kỹ năng cùng loại chỉ loại cấp cao hơn có hiệu lực).
Hóa Đá-Cao Khi trúng mục tiêu, 15% kích hoạt, Đạn Pháo từ mục tiêu không thể gây Đào Đất, duy trì 3 turn (Kỹ năng của Thần Hộ Mệnh hệ Đất, kỹ năng cùng loại chỉ loại cấp cao hơn có hiệu lực).
Kiên Cố-Cao Khi chịu sát thương từ cự ly 12 trở lên sẽ có 30% kích hoạt, sát thương phải chịu -30%. (Kỹ năng của Thần Hộ Mệnh hệ Đất, kỹ năng cùng loại chỉ loại cấp cao hơn có hiệu lực).