Đầu trang

Phiên Bản Mới: Đấu Trường Đỉnh Cao

Từ 17-04-20

THỨC TỈNH PET ĐẤU SĨ & ĐẤU SĨ HIẾM

Thông tin cơ bản

  • Trang bị thức tỉnh Đấu Sĩ & Đấu Sĩ Hiếm, Gunner có thể sở hữu qua Phó bản Nguyên Tố Phá Vỡ Thành Gà hoặc EVENT.
  • Trong hệ thống Thức Tỉnh PET sẽ không thể thức tỉnh ra trang bị của 2 PET này.

Thức tỉnh PET Đấu Sĩ Hiếm


Đấu Sĩ Hiếm
Tên trang bị PET Đấu Sĩ HiếmHình ảnhGiá Tiếp Phí
Vũ Khí Đấu Sĩ Hiếm 1200 Xu/Xu Khóa/7 ngày
2800 Xu/Xu Khóa/30 ngày
Nón Đấu Sĩ Hiếm
Áo Đấu Sĩ Hiếm
THÔNG TIN KỸ NĂNG PET ĐẤU SĨ HIẾM TRƯỚC & SAU KHI THỨC TỈNH
Kỹ NăngTrướcSau
Mưa Thần
Luật Cướp Biển
Thiên Sứ Yêu Thương
Đấu Sĩ
Tên trang bị PET Đấu SĩHình ảnhGiá Tiếp Phí
Vũ Khí Đấu Sĩ Thức Tỉnh 1200 Xu/Xu Khóa/7 ngày
2800 Xu/Xu Khóa/30 ngày
Nón Đấu Sĩ Thức Tỉnh
Áo Đấu Sĩ Thức Tỉnh
THÔNG TIN KỸ NĂNG PET ĐẤU SĨ TRƯỚC & SAU KHI THỨC TỈNH
Kỹ NăngTrướcSau
Mưa Thần