Đầu trang

Phiên Bản Mới: Đấu Trường Cặp Đôi

Từ 24-05-19

HỆ THỐNG THẺ BÀI MỚI

Thông tin chuyển Cũ sang Mới

Mới
Tăng Cấp Ô Thẻ: 4 Thẻ Phụ & 1 Thẻ Chính Chỉ Tăng Cấp 1 Ô Thẻ.
Mỗi thẻ đều có thể tẩy luyện Chỉ cần tẩy luyện 1 Thẻ.
Giới hạn cấp độ thẻ tối đa: Lv.45 Giới hạn tăng cấp độ thẻ tối đa: Lv.90
Tăng cấp thẻ tốn: Điểm Hồn
 • Tăng cấp thẻ từ Lv.1 – Lv.40 tốn: Điểm hồn.
 • Tăng cấp thẻ từ Lv.41- 90 tốn: Điểm Hồn & Vàng.
Thành Tựu Thẻ Bài Album Thẻ Bài
Muốn nhận thuộc tính của Bộ Thẻ nào đó cần phải thao tác Thay thế từng Ô thẻ. Chỉ cần nhấn nút Ra trận, hệ thống sẽ tự kích hoạt.
Thành tựu thẻ bài không thể tăng cấp/đột phá Album Thẻ Bài có thể Đột phá tăng cấp

Quy tắc chuyển dữ liệu Cũ sang Mới

 • Nhân vật đã dùng điểm hồn tăng Cấp ô thẻ trước đó, sau khi cập nhật phiên bản mới sẽ được chuyển hóa qua Cấp thẻ bài mới tương ứng với tổng điểm hồn tăng 5 thẻ bài..
 • Những ô Thẻ đã được Gunner dùng điểm hồn & Xu để tẩy sẽ được chuyển hóa qua mục điểm Tẩy mới.

 • Những thẻ bài cũng như phẩm chất Gunner đã sở hữu vẫn giữ nguyên.
 • Thuộc tính (Công-Thủ-Nhanh-May-Sát-Giáp) của từng Thẻ Bài sẽ được làm mới.

Hướng dẫn Giao Diện Mới


 • (1): Thông tin thuộc tính nhận được từ Lên cấp thẻ bài.
 • (2): Điểm để tăng 4 thuộc tính cấp 2 phía dưới (Phá giáp, Bạo kích, POW, Bạo thương). Mỗi lần Lên cấp thẻ bài sẽ có điểm này, tùy vào cấp điểm được nhận sẽ khác nhau

Ví dụ dòng Tăng cấp nhận 3 này, thì sau khi lên cấp bạn sẽ nhận thêm 3 điểm tăng thuộc tính cấp 2.

 • (3): Thông tin thuộc tính cấp 2 bạn đã chia. Nhấn vào nút + hoặc – sẽ cho bạn tăng thuộc tính hoặc giảm thuộc tính đó. Khi phân chia xong cần nhất nút Thiết lập.
 • (4): Thuộc tính này bạn sẽ nhận được khi nhận đủ các loại Thẻ tương ứng. Thuộc tính này sẽ được thêm vào trong Album. Thuộc tình từ Album sẽ được cộng vào nhân vật. Khi nhận đủ thẻ nút mở sẽ được sáng lên, bạn cần nhấn nút mở để nhận thuộc tính.
 • (5): Nhấn Ra trận thì thuộc tính (nhấp xem ở dấu chấm than) tương ứng bộ thẻ đó sẽ được kích hoạt. Ví dụ: Bộ thẻ 5 Thần Binh có thông tin như hình dưới, nhấn ra trận sẽ kích hoạt.

Hướng dẫn Album Thẻ


 • Tại giao diện Thẻ Bài nhấn nút Album sẽ ra giao diện như sau

 • Album ghi nhận thuộc tính bạn có từ mỗi Thẻ bạn có, thuộc tính kích hoạt mở bộ thẻ.
 • Đột Phá Album sẽ tăng % thuộc tính có thẻ Album. Khi tăng mỗi cấp độ sẽ tăng 1% điểm tương ứng.
 • Tiêu hao điểm hồn và Đá Đột Phá khi thao tác Đột Phá, không đủ nguyên liệu yêu cầu không thể đột phá.
 • Đá Đột Phá nhận được từ: Đảo Hải Tặc S11, Đấu Hẹn Hò, EVENT.

Tẩy điểm Thẻ Bài


 • Thẻ chính có thể tẩy điểm để nâng cao chỉ số.
 • Tẩy điểm có 2 loại: Tẩy thường và Tẩy Cao.