Đầu trang

Phiên bản mới - Đại Chiến Hầm Mỏ

Từ 15-04-15

Thông tin cơ bản

  • Gồm 5 ải.
  • Tiêu diệt kẻ xâm lăng để nhận Vàng ( chỉ sử dụng trong vườn nhà). Vàng dùng để mua máu (tăng máu cho nhân vật) và đạo cụ đóng băng( đóng băng kẻ xâm lăng).
  • Mua thêm máu tốn 500 Xu, Đóng Băng tốn 300 Xu.
  • Khi nhân vật hết máu, hồi sinh lại tốn 100 Xu.
  • Chiến thẳng ải nào chỉ nhận được rương ải đó. Ví dụ: Bạn vượt qua ải 3 và thất bại ở ải 4 thì bạn chỉ nhận được rương của ải 3, không nhận được rương ải 1,2.
  • Chỉ có chủ nhân mới bảo vệ được vườn nhà.
  • Đang bảo vệ mà thoát khỏi Vườn nhà sẽ bị mất.

Phần thưởng

ẢiPhần thưởng
1 Tâm Bảo Vệ x5
2 Tâm Bảo Vệ x5, Mảnh Thú Cưỡi x1
3 Tâm Bảo Vệ x5, Mảnh Thú Cưỡi x1, Đá Linh Hồn x10
4 Tâm Bảo Vệ x5, Mảnh Thú Cưỡi x1, Đá Linh Hồn x10, Linh Châu Kỹ Năng x10
5 Tâm Bảo Vệ x5, Mảnh Thú Cưỡi x1, Đá Linh Hồn x10, Linh Châu Kỹ Năng x10, Thuốc Tăng Cấp Thú x5