Đầu trang

Phiên bản mới - Đại Chiến 7 Thành Phố

Từ 13-07-16

[GUNNY.360GAME.VN]

-= HUY CHƯƠNG GUILD =-

Thông tin cơ bản

  • SHOP Guild sẽ xuất hiện thêm một loại tiền gọi là Huy Chương Guild.
  • Dùng Huy Chương Guild có thể mua nhiều vật phẩm hiếm có từ SHOP Guild


Huy chương Guild

Phần thưởng

Cấp SHOP GuildVật phẩm bánHuy Chương Guild cần
Lv.1 Đá Cường Hóa 5
Lv.2 Thuốc Tăng Cấp Thú 10
hộp thẻ bài thần bí 5
Lv.3 Ma Thạch EXP-Sơ 20
Châu báu thuộc tính  45
Lv.4 Ma Thạch EXP-Trung 40
Đá Linh Hồn 5
Lv.5 Hộp thẻ vũ khí ngẫu nhiên 20
Ma Thạch EXP-Cao 80

Cách nhận Huy Chương Guild

  • Gunner tham gia Sứ Mệnh Guild sẽ được nhận thưởng thêm Huy Chương Guild.
  • Hoàn thành Sứ Mệnh Guild phần thưởng sẽ gửi về thư kèm thêm Huy Chương Guild.
  • Số lượng Huy Chương Guild tính theo cấp độ Sứ Mệnh Guild và độ hoàn thành cá nhân trong Sứ Mệnh đó
  • Cấp Sứ Mệnh Guild càng cao, độ hoàn thành cá nhân càng cao Huy Chương Guild nhận càng nhiều.
  • Tối đa mỗi ngày nhận 100 Huy Chương Guild.
  • Không tham gia hoàn thành Sứ Mệnh Guild không thể nhận.