Đầu trang

Phiên bản Mới: Bộ Lạc Tà Thần Trở Lại

Từ 17-05-18

Cod​e Tà Thần Trở Lại:

Thời gian: Ngày 24/05 đến 30/05/2018.
Cod​e Tà Thần Trở Lại
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 50 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 20 Vĩnh Viễn
Da Thú 5 Vĩnh Viễn
Đá Bùa Vật Tổ 4 Vĩnh Viễn
Voi Vàng 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 1 Vĩnh Viễn
Cod​e Tà Thần Trở Lại trên 360game VIP 1 -5:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 50 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 20 Vĩnh Viễn
Đá Bùa Vật Tổ 5 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 200 Vĩnh Viễn
Xe Không Gian 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 1 Vĩnh Viễn
Cod​e Tà Thần Trở Lại trên 360game VIP 6:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 70 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 25 Vĩnh Viễn
Đá Bùa Vật Tổ 10 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 400 Vĩnh Viễn
Xe Không Gian 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 2 Vĩnh Viễn
Cod​e Tà Thần Trở Lại trên 360game VIP 7:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 90 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 30 Vĩnh Viễn
Đá Bùa Vật Tổ 15 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 600 Vĩnh Viễn
Xe Không Gian 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 3 Vĩnh Viễn
Cod​e Tà Thần Trở Lại trên 360game VIP 8:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 110 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 40 Vĩnh Viễn
Đá Bùa Vật Tổ 20 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 1000 Vĩnh Viễn
Xe Không Gian 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 5 Vĩnh Viễn