Đầu trang

Phiên Bản Mới: Bí Ẩn Chuồng Gà

Từ 23-09-19

KHẮC ẤN GÀ CON

Thông tin cơ bản

  • Kết hợp 2 Ấn Gà Con: Nhanh Nhẹn +40, Sát thương +10.
  • Kết hợp 6 Ấn Gà Con: Trong Khiêu Chiến Gà Con, hiệu quà hồi phục +4%, sát thương +4%

Hình ảnh


Ấn Gà Con - Siêu Việt


Ấn Gà Con - Thường


Ấn Gà Con - Hoàn Mỹ