Đầu trang

Gà Vàng Vui Tết

Từ 08-01-20

DANH HIỆU MỚI

TênCách NhậnCôngThủNhanhMay

Chuột Con Mừng Tuổi
Mô Tả: 
Dùng nhận danh hiệu Chuột Con Mừng Tuổi, có thể vào danh sách danh hiệu dùng, nhận: Tấn công +20, Phòng thủ +20, Nhanh nhẹn +20, May mắn +20. Hiệu lực: 30 ngày.
Nhận từ Hoạt Động 20 20 20 20

10 Năm Hóa Gà
Mô Tả: Dùng nhận danh hiệu 10 Năm Hóa Gà, có thể vào danh sách danh hiệu dùng, nhận: Tấn công +10, Phòng thủ +10, Nhanh nhẹn +10, May mắn +10. Hiệu lực: 365 ngày.
Nhận từ Hoạt Động 10 10 10 10

Ủy Viên Cà Khịa
Mô Tả: 
Dùng nhận danh hiệu Ủy Viên Cà Khịa, có thể vào danh sách danh hiệu dùng, nhận: Tấn công +30, Phòng thủ +30, Nhanh nhẹn +30, May mắn +30. Hiệu lực: 30 ngày.
Nhận từ Hoạt Động 30 30 30 30

Tinh Anh Tộc Bom
Mô Tả: Dùng nhận danh hiệu Tinh Anh Tộc Bom, có thể vào danh sách danh hiệu dùng, nhận: Tấn công +15, Phòng thủ +15, Nhanh nhẹn +15, May mắn +15. Hiệu lực: 30 ngày.
Nhận từ Hoạt Động 15 15 15 15

Thủ Lĩnh Tộc Bom
Mô Tả: Dùng nhận danh hiệu Thủ Lĩnh Tộc Bom, có thể vào danh sách danh hiệu dùng, nhận: Tấn công +20, Phòng thủ +20, Nhanh nhẹn +20, May mắn +20. Hiệu lực: 30 ngày.
Nhận từ Hoạt Động 20 20 20 20

Quốc Vương Tộc Bom
Mô Tả: Dùng nhận danh hiệu Quốc Vương Tộc Bom, có thể vào danh sách danh hiệu dùng, nhận: Tấn công +30, Phòng thủ +30, Nhanh nhẹn +30, May mắn +30. Hiệu lực: 30 ngày.
Nhận từ Hoạt Động 30 30 30 30

Đại Vương Sa Mạc
Mô Tả: Dùng nhận danh hiệu Đại Vương Sa Mạc, có thể vào danh sách danh hiệu dùng, nhận: Tấn công +100, Phòng thủ +100, Nhanh nhẹn +100, May mắn +100. Hiệu lực: 15 ngày.
Nhận từ Hoạt Động 100 100 100 100