Đầu trang

EVENT Mừng 8/3

Từ 07-03-19

Set Đại Úy Gunny

Hoàn thành 1 lần

Thời gian 00:00:00 07/03/2019 - 23:59:59 20/03/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Thu thập đủ:
 
Đá Chữ Duyên x2
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình

Đại Úy Gunny

8 ngày/ Khóa

Đá Cường Hóa x15

Cuộc Chiến Hoa Hồng

Trong thời gian event mỗi ngày có thể hoàn thành 999 lần
Thời gian 00:00:00 07/03/2019 - 23:59:59 13/03/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong 2 nhiệm vụ sau: 
- Chiến thắng 4 trận Guild Chiến 
- Chiến thắng 6 trận Tự Do
Phần thưởng
Hoa Hồng 8/3 x3

Vật phẩm Dùng Tham Gia Đua Top Hoa Hồng

Đá Linh Hồn x2
Lưu ý: Nhận 1 trong 2

Túi Quà 8/3 - Sơ

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 07/03/2019 - 23:59:59 13/03/2019
Cấp độ 21 - 70
Điều kiện Chiến thắng đấu tự do 5 trận
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Mảnh Đá Tăng Cấp x2
Chìa Ma Pháp x5  
Đá Linh Hồn x5  
Đá x3
Chiến Hồn Đơn x20
Túi Quà 8/3 Sơ x1

Túi Quà 8/3 Trung

Hoàn thành 1 lần

Thời gian 00:00:00 07/03/2019 - 23:59:59 20/03/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Thu thập đủ:
 
Túi Quà 8/3 Sơ x4

Phần thưởng


Túi Quà 8/3 Trung x1