Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [07-08 - 14-08]

Từ 07-08-14 đến 14-08-14

Chào các Gunner!  Thời đại của thú cưỡi đã tới, các Gunner hãy cùng nuôi dưỡng cho thú cưỡi của mình ngày một mạnh mẽ hơn nhé!

NÂNG CẤP THÚ CƯỠI
Thời gian 09:00:00 07/08 - 23:59:59 10/8
Cấp độ 28-65
Điều kiện Thú Cưỡi đạt đến cấp 2 (hoàn thành 1 lần)
Phần thưởng

Thuốc Tăng Cấp Thú Cưỡi x10
Linh Châu Kỹ Năng x4

Điều kiện Thú Cưỡi đạt đến cấp 2 - 5 sao (hoàn thành 1 lần)
Phần thưởng

Thuốc Tăng Cấp Thú Cưỡi x10
Cỏ Thiên Diệp x10
Linh Châu Kỹ Năng x5

Điều kiện Thú Cưỡi đạt đến cấp 3 (hoàn thành 1 lần)
Phần thưởng

Thuốc Tăng Cấp Thú Cưỡ ix25
Cỏ Thiên Diệp x10
Linh Châu Kỹ Năng x5

Điều kiện Thú Cưỡi đạt đến cấp 3 - 4 sao (hoàn thành 1 lần)
Phần thưởng

Thuốc Tăng Cấp Thú Cưỡi x40
Cỏ Thiên Diệp x10
Linh Châu Kỹ Năng x5

Điều kiện Thú Cưỡi đạt đến cấp 3 - 6 sao (hoàn thành 1 lần)
Phần thưởng

Thuốc Tăng Cấp Thú Cưỡ ix50
Cỏ Thiên Diệp x16
Linh Châu Kỹ Năng x5

Điều kiện Thú Cưỡi đạt đến cấp 3 - 8 sao (hoàn thành 1 lần)
Phần thưởng

Thuốc Tăng Cấp Thú Cưỡi x50
Cỏ Thiên Diệp x20
Linh Châu Kỹ Năng x8

Điều kiện Thú Cưỡi đạt đến cấp 4 (hoàn thành 1 lần)
Phần thưởng

Thuốc Tăng Cấp Thú Cưỡi x60
Cỏ Thiên Diệp x20
Linh Châu Kỹ Năng x8

Điều kiện Thú Cưỡi đạt đến cấp 4 - 2 sao (hoàn thành 1 lần)
Phần thưởng

Thuốc Tăng Cấp Thú Cưỡi x70
Cỏ Thiên Diệp x20
Linh Châu Kỹ Năng x8

Điều kiện Thú Cưỡi đạt đến cấp 4 - 4 sao (hoàn thành 1 lần)
Phần thưởng

Thuốc Tăng Cấp Thú Cưỡ ix80
Cỏ Thiên Diệp x30
Linh Châu Kỹ Năng x10

Điều kiện Thú Cưỡi đạt đến cấp 4 - 6 sao (hoàn thành 1 lần)
Phần thưởng

Thuốc Tăng Cấp Thú Cưỡi x150
Cỏ Thiên Diệp x50
Linh Châu Kỹ Năng x15

Điều kiện Thú Cưỡi đạt đến cấp 4 - 8 sao (hoàn thành 1 lần)
Phần thưởng

Thuốc Tăng Cấp Thú Cưỡi x165
Cỏ Thiên Diệp x50
Linh Châu Kỹ Năng x15

Điều kiện Thú Cưỡi đạt đến cấp 5 (hoàn thành 1 lần)
Phần thưởng

Thuốc Tăng Cấp Thú Cưỡi x180
Cỏ Thiên Diệp x50
Linh Châu Kỹ Năng x15

Điều kiện Thú Cưỡi đạt đến cấp 5- 2 sao (hoàn thành 1 lần)
Phần thưởng

Thuốc Tăng Cấp Thú Cưỡi x200
Cỏ Thiên Diệp x60
Linh Châu Kỹ Năng x15

Điều kiện Thú Cưỡi đạt đến cấp 5 - 3 sao (hoàn thành 1 lần)
Phần thưởng

Thuốc Tăng Cấp Thú Cưỡ ix100
Ma Thạch-Cao x8
Cỏ Thiên Diệp x5

Điều kiện Thú Cưỡi đạt đến cấp 5 - 4 sao (hoàn thành 1 lần)
Phần thưởng

Thuốc Tăng Cấp Thú Cưỡi x100
Ma Thạch-Cao x9
Cỏ Thiên Diệp x5

Điều kiện Thú Cưỡi đạt đến cấp 5 - 5 sao (hoàn thành 1 lần)
Phần thưởng

Thuốc Tăng Cấp Thú Cưỡi x120
Ma Thạch-Cao x9
Cỏ Thiên Diệp x10

Điều kiện Thú Cưỡi đạt đến cấp 5 - 6 sao(hoàn thành 1 lần)
Phần thưởng

Thuốc Tăng Cấp Thú Cưỡi x125
Ma Thạch-Cao x9
Cỏ Thiên Diệp x10

Điều kiện Thú Cưỡi đạt đến cấp 5 - 7 sao (hoàn thành 1 lần)
Phần thưởng

Thuốc Tăng Cấp Thú Cưỡi x130
Ma Thạch-Cao x9
Cỏ Thiên Diệp x10

Điều kiện Thú Cưỡi đạt đến cấp 5 - 8 sao (hoàn thành 1 lần)
Phần thưởng

Thuốc Tăng Cấp Thú Cưỡi x130
Ma Thạch-Cao x9
Cỏ Thiên Diệp x12

Điều kiện Thú Cưỡi đạt đến cấp 5 - 9 sao (hoàn thành 1 lần)
Phần thưởng

Thuốc Tăng Cấp Thú Cưỡi x130
Ma Thạch-Cao x10
Cỏ Thiên Diệp x12

Điều kiện Thú Cưỡi đạt đến cấp 6 (hoàn thành 1 lần)
Phần thưởng

Thuốc Tăng Cấp Thú Cưỡi x130
Ma Thạch-Cao x12
Cỏ Thiên Diệp x15

Cùng tham gia nhận quà thả ga!