X

Đạo cụ chiến đấu

Tấn công +2

Loại: Đạo cụ chiến đấu

Tác dụng: Thêm 2 lần tấn công, sát thương giảm 40%

Tấn công +1

Loại: Đạo cụ chiến đấu

Tác dụng: Thêm 1 lần tấn công, sát thương giảm 10%

Súng ba tia

Loại: Đạo cụ chiến đấu

Tác dụng: Một lần phát ra ba nhánh, sát thương giảm 50%. Không thể dùng với tất sát.

Sát thương +50%

Loại: Đạo cụ chiến đấu

Tác dụng: Sát thương tăng 50% trong một lượt bắn.

Sát thương +40%

Loại: Đạo cụ chiến đấu

Tác dụng: Sát thương tăng 40% trong một lượt bắn.

Sát thương +30%

Loại: Đạo cụ chiến đấu

Tác dụng: Sát thương tăng 30% trong một lượt bắn.

Sát thương +20%

Loại: Đạo cụ chiến đấu

Tác dụng: Sát thương tăng 20% trong một lượt bắn.

Sát thương +10%

Loại: Đạo cụ chiến đấu

Tác dụng: Sát thương tăng 10% trong một lượt bắn.

360log ' ); */ });