X

Đạo cụ chức năng

Đạo cụ vô hạn

Loại: Đạo cụ chức năng.

Tác dụng: Sau khi sử dụng thì trong một khoảng thời gian nhất định sẽ có thể sử dụng đạo cụ chiến đấu mà không bị hao hụt.

Bùa may mắn 15%

Loại: Đạo cụ chức năng.

Tác dụng: Tăng 15% tỷ lệ thành công khi hợp thành và cường hóa trang bị.

Bùa may mắn 25%

Loại: Đạo cụ chức năng.

Tác dụng: Tăng 25% tỷ lệ thành công khi hợp thành và cường hóa trang bị.

Bùa ma thuật

Loại: Đạo cụ chức năng.

Tác dụng: Giúp trang bị không bị mất hoặc giảm cấp khi cường hóa hoặc hợp thành thất bại.

Loa nhỏ

Loại: Đạo cụ chức năng.

Tác dụng: Tất cả người chơi trong kênh đều nhìn thấy lời bạn nói.

Loa lớn

Loại: Đạo cụ chức năng.

Tác dụng: Người chơi trong tất cả các kênh đều nhìn thấy lời bạn nói.

360log ' ); */ });